72 timers behandlingsansvar efter sygehusindlæggelse

af

Den 5. december 2023 træder 72 timers behandlingsansvar i kraft i Region Sjælland.

Implementeringen af 72 timers behandlingsansvar er en del af Region Sjællands strategi for 2022-2025 og af budgetaftalen for 2023.

Desuden er implementeringen af 72 timers behandlingsansvar en del af Regeringens og Danske Regioners aftale om en akutplan for sygehusvæsenet. Ifølge denne aftale skal 72 timers behandlingsansvar være implementeret i alle regioner inden udgangen af 2023.

Definition

72 timers behandlingsansvar defineres som det lægefaglige behandlingsansvar, som den udskrivende afdeling på sygehuset påtager sig ved udskrivelsen af patienten og frem til 72 timer efter udskrivelsen. Den udskrivende afdeling påtager sig i denne periode at håndtere henvendelser døgnet rundt fra kommunale sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter samt almen praksis og lægevagt i forlængelse af patientens aktuelle udskrivelse fra sygehuset. Initiativet til henvendelse indenfor 72 timer påhviler kommunen, almen praksis og lægevagten.

Formål

72 timers behandlingsansvar forventes at kunne bidrage til at nedbringe antallet af genindlæggelser, og sikre bedre sammenhæng og mere kvalitet for patienterne.

Målgruppe

Målgruppen er borgere over 18 år med bopæl i Region Sjælland, som er færdigbehandlede fra et somatisk sygehus herunder eHospitalet, og som efter endt sygehusbehandling udskrives til kommunal sygepleje.

Målgruppen omfatter borgere med behov for kommunal sygepleje, der udskrives til:

  • Midlertidig kommunal døgnplads
  • Plejecenter
  • Kommunal sygepleje i eget hjem
  • Kommunal sygepleje på kommunale bosteder

Målgruppen omfatter både borgere, der allerede forud for indlæggelsen modtager kommunal sygepleje samt de borgere, der visiteres til kommunal sygepleje, når de udskrives.

72 timers behandlingsansvar gælder ikke borgere der er indlagt under 24 timer. Borgere der udskrives fra psykiatrien er heller ikke omfattet af 72 timers behandlingsansvar.

Betydning for almen praksis

72 timers behandlingsansvar omfatter, at sygehusene opretholder det lægefaglige behandlingsansvar for patienter i målgruppen, hvorfor praktiserende læge ikke overtager det lægefaglige behandlingsansvar direkte efter udskrivelse. Efter 72 timer overgår behandlingsansvaret til praktiserende læge.

Praktiserende læge orienteres om at borgeren er omfattet af 72 timers behandlingsansvar via epikrisen. Såfremt der er afsendt flere epikriser vil det altid være senest afsendt epikrise, der den gældende. Øverst i epikrisen vil det fremgå, at borgeren er omfattet af 72 timers behandlingsansvar, samt hvornår praktiserende læge forventes at skulle overtage behandlingsansvaret. Desuden vil det telefonnummer, som udskrivende afdeling kan kontaktes på under de 72 timer også fremgå af epikrisen.

Praktiserende læge har som vanligt ansvaret for at følge op på epikriser, og tilsvarende har almen praksis forsat ansvaret for at håndtere direkte henvendelser fra borgere, uanset om henvendelse sker indenfor 72 timer efter udskrivelse. Praktiserende læges opfølgningsforpligtigelse er derved uændret, og farvemarkeringen af epikrisen følger fortsat de gældende nationale retningslinjer.

Ved patientens død uden for sygehuset udfylder praktiserende læge som vanligt dødsattesten, uanset om patienten afgår ved døden inden for de 72 timers behandlingsansvar.

Yderligere information

Du kan finde modelbeskrivelsen for 72 timers behandlingsansvar efter sygehusindlæggelse her:https://www.regionsjaelland.dk/fagfolk/samarbejde/72-timers-behandlingsansvar-efter-sygehusindlaeggelse/model-for-72-timers-behandlingsansvar-efter-sygehusindlaeggelse