Urinvejsinfektioner hos ældre

Klyngepakke Sidst revideret 21. jun. 2023

Kort introduktion til pakken

Almen Praksis er allerede godt på vej med at nedbringe antibiotikaforbruget.

Faldet i forbruget i de seneste ti år er observeret for alle aldersgrupper med undtagelse af den ældste aldersgruppe >80 år. (Se link under Materiale).

Ældre med mistænkt urinvejsinfektion (UVI) er hyppige patienter i almen praksis.

Ældre samt kateterbærere har ofte bakterier i urinen uden at have UVI.

Der er ingen evidens for at behandle patienter med antibiotika for UVI uden der er typiske symptomer.

Denne pakke ser derfor på:

 • Forbruget af antibiotika hos ældre
 • Rationel farmakoterapi af UVI hos ældre.
 • Hvordan vi sikrer, der ikke sker en overdiagnostik og overbehandling af urinvejsinfektioner hos ældre?

Hvorfor er dette vigtigt?

Antibiotikaresistens udgør særligt en trussel for i forvejen svækkede eller ældre borgeres sundhed og kan skabe betydelige udfordringer på alle behandlings områder, bl.a. for behandling af kræft og udførelse af simple hofteoperationer. Antibiotikaresistens kan også føre til længere behandlingsforløb og dødsfald. Samtidig medfører antibiotikaresistens store udgifter for sygehusene, da patienter med resistente bakterier ofte skal have enestue og kræver indlæggelse i længere tid.

Udvikling af resistens kan bl.a. forebygges ved at begrænse forbruget af antibiotika. (Kilde sum.dk –  Antibiotika-handlingsplan-frem-mod-2020)

Hvad kan I forvente?

I får mulighed for at drøfte med kollegaer:

 • I hvilken grad ældre overbehandles med antibiotika
 • Hvordan antibiotikaforbruget nedbringes blandt ældre borgere
 • Hvornår og hvordan UVI bør behandles
 • Hvilke organisatoriske forhold, der har indflydelse på diagnostik af UVI i praksis, og hvordan samarbejdet med kommunen kan optimeres i den forbindelse

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] og aftaler tid og sted for mødet samt ønsker til datatræk.

2: Minimum 60 dage inden klyngemødet sender klyngekoordinatoren oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer samt deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden.

3: Klyngemedlemmer foretager eventuelt selv dataudtræk fra eget lægesystem på nitrofurantoin, og forbereder en patientcase.

4: Klyngemedlemmer skal selv medbringe egne anonymiserede data og case på klyngemødet.

Metode og materiale

En farmaceut fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg (20-30 minutter), hvor klyngens data bliver præsenteret sammenholdt med anvendelsen af lægemidlerne i regionen og på landsplan. Der gives endvidere en kort orientering ang. anbefalinger på lægemiddelområdet.

Efterfølgende diskussion i grupper, hvor I kan erfaringsudveksle om emnet. Der kan tages udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata på udvalgte antibiotika eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – lægemiddelenheden

 • Statistik – Præparatfordelingsrapport over udvalgte antibiotika: nitrofurantoin, pivmecillinam, trimethoprim og sulfamethizol. Eksempel kan ses her
 • Statistik – Samlet medicinordinationsrapport over udvalgte antibiotika: pivmecillinam, trimethoprim, sulfamethizol og nitrofurantoin. Eksempel kan ses her
 • Datatræk på anonymiseret ydernummer eksempel fra Ordiprax+: Antal recepter pr. 1000 sikrede fordelt på alder – Urinvejsinfektionsgruppen og antal recepter pr. 1000 sikrede fordelt på lægemiddelgruppe med indikation urinvejsinfektion.

Egne data – fra eget lægesystem.

Søg på:

 • Find patienter i langtidsbehandling med nitrofurantoin: ATC kode J01XE01 – se eksempler på dataudtræk her og her.

Få eventuelt hjælp til dataudtræk af egne data via datakonsulenterne.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen.

Hvad kan årsagen være til det høje forbrug af antibiotika blandt ældre?

Ved asymptomatisk urinvejsinfektioner hos ældre:

 • Hvilke årsager kan der være til, vi behandler ældre med antibiotika uden sikre symptomer?
 • Undgår man symptomgivende urinvejsinfektion ved at behandle med antibiotika?
 • Kan man nedsætte dødeligheden ved at behandle med antibiotika?
 • Hvad gør vi, når plejehjemmet kontakter os med en observation (konfusion) – kunne det være UVI?
 • Hvad skal vi gøre ved mistænkt akut UVI på plejehjem?
 • Er der forskel på hvad vi gør, afhængig af kontaktform? Mail, telefon, besøg?
 • Hvad med de gentagne UVI’er? Hvornår sætter vi patienten i forebyggende behandling?
 • Hvordan sikrer vi, at patienter i forebyggende behandling for UVI skifter præparat hver 6. uge?
 • Hvordan kan vi nedsætte antibiotikabrug til plejehjemsbeboere og derved nedsætte risikoen for resistens og bivirkninger hos alle beboerne på plejehjemmet.

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Brug af urindyrkninger fører til overforbrug af antibiotika – overvej en monitorering af ydelsen for urindyrkning. Fremsøg eventuelt antal ydelser lavet det sidste halve år, og gentag søgningen om 1/2 år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Pakken er gratis.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr mail [email protected]

 

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf. 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

 

Materiale

Kilde: DANMAP 2021

Eksempler på cases

DSAM: Fakta ark

Basislisten for infektioner

Infektioner i almen praksis

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale

Kort introduktion til pakken

Almen Praksis er allerede godt på vej med at nedbringe antibiotikaforbruget.

Faldet i forbruget i de seneste ti år er observeret for alle aldersgrupper med undtagelse af den ældste aldersgruppe >80 år. (Se link under Materiale).

Ældre med mistænkt urinvejsinfektion (UVI) er hyppige patienter i almen praksis.

Ældre samt kateterbærere har ofte bakterier i urinen uden at have UVI.

Der er ingen evidens for at behandle patienter med antibiotika for UVI uden der er typiske symptomer.

Denne pakke ser derfor på:

 • Forbruget af antibiotika hos ældre
 • Rationel farmakoterapi af UVI hos ældre.
 • Hvordan vi sikrer, der ikke sker en overdiagnostik og overbehandling af urinvejsinfektioner hos ældre?

Hvorfor er dette vigtigt?

Antibiotikaresistens udgør særligt en trussel for i forvejen svækkede eller ældre borgeres sundhed og kan skabe betydelige udfordringer på alle behandlings områder, bl.a. for behandling af kræft og udførelse af simple hofteoperationer. Antibiotikaresistens kan også føre til længere behandlingsforløb og dødsfald. Samtidig medfører antibiotikaresistens store udgifter for sygehusene, da patienter med resistente bakterier ofte skal have enestue og kræver indlæggelse i længere tid.

Udvikling af resistens kan bl.a. forebygges ved at begrænse forbruget af antibiotika. (Kilde sum.dk –  Antibiotika-handlingsplan-frem-mod-2020)

Hvad kan I forvente?

I får mulighed for at drøfte med kollegaer:

 • I hvilken grad ældre overbehandles med antibiotika
 • Hvordan antibiotikaforbruget nedbringes blandt ældre borgere
 • Hvornår og hvordan UVI bør behandles
 • Hvilke organisatoriske forhold, der har indflydelse på diagnostik af UVI i praksis, og hvordan samarbejdet med kommunen kan optimeres i den forbindelse

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] og aftaler tid og sted for mødet samt ønsker til datatræk.

2: Minimum 60 dage inden klyngemødet sender klyngekoordinatoren oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer samt deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden.

3: Klyngemedlemmer foretager eventuelt selv dataudtræk fra eget lægesystem på nitrofurantoin, og forbereder en patientcase.

4: Klyngemedlemmer skal selv medbringe egne anonymiserede data og case på klyngemødet.

Metode og materiale

En farmaceut fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg (20-30 minutter), hvor klyngens data bliver præsenteret sammenholdt med anvendelsen af lægemidlerne i regionen og på landsplan. Der gives endvidere en kort orientering ang. anbefalinger på lægemiddelområdet.

Efterfølgende diskussion i grupper, hvor I kan erfaringsudveksle om emnet. Der kan tages udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata på udvalgte antibiotika eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – lægemiddelenheden

 • Statistik – Præparatfordelingsrapport over udvalgte antibiotika: nitrofurantoin, pivmecillinam, trimethoprim og sulfamethizol. Eksempel kan ses her
 • Statistik – Samlet medicinordinationsrapport over udvalgte antibiotika: pivmecillinam, trimethoprim, sulfamethizol og nitrofurantoin. Eksempel kan ses her
 • Datatræk på anonymiseret ydernummer eksempel fra Ordiprax+: Antal recepter pr. 1000 sikrede fordelt på alder – Urinvejsinfektionsgruppen og antal recepter pr. 1000 sikrede fordelt på lægemiddelgruppe med indikation urinvejsinfektion.

Egne data – fra eget lægesystem.

Søg på:

 • Find patienter i langtidsbehandling med nitrofurantoin: ATC kode J01XE01 – se eksempler på dataudtræk her og her.

Få eventuelt hjælp til dataudtræk af egne data via datakonsulenterne.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen.

Hvad kan årsagen være til det høje forbrug af antibiotika blandt ældre?

Ved asymptomatisk urinvejsinfektioner hos ældre:

 • Hvilke årsager kan der være til, vi behandler ældre med antibiotika uden sikre symptomer?
 • Undgår man symptomgivende urinvejsinfektion ved at behandle med antibiotika?
 • Kan man nedsætte dødeligheden ved at behandle med antibiotika?
 • Hvad gør vi, når plejehjemmet kontakter os med en observation (konfusion) – kunne det være UVI?
 • Hvad skal vi gøre ved mistænkt akut UVI på plejehjem?
 • Er der forskel på hvad vi gør, afhængig af kontaktform? Mail, telefon, besøg?
 • Hvad med de gentagne UVI’er? Hvornår sætter vi patienten i forebyggende behandling?
 • Hvordan sikrer vi, at patienter i forebyggende behandling for UVI skifter præparat hver 6. uge?
 • Hvordan kan vi nedsætte antibiotikabrug til plejehjemsbeboere og derved nedsætte risikoen for resistens og bivirkninger hos alle beboerne på plejehjemmet.

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Brug af urindyrkninger fører til overforbrug af antibiotika – overvej en monitorering af ydelsen for urindyrkning. Fremsøg eventuelt antal ydelser lavet det sidste halve år, og gentag søgningen om 1/2 år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr mail [email protected]

 

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf. 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

 

Materiale

Kilde: DANMAP 2021

Eksempler på cases

DSAM: Fakta ark

Basislisten for infektioner

Infektioner i almen praksis

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale