KEU
KAP-S

KEU

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland (KEU) er nedsat i henhold til overenskomst for almen praksis 2022.

KEU er sammensat med repræsentanter fra PLO Sjælland og Region Sjælland.

KEU’s formål og opgaver er beskrevet i forretningsordenen for KEU:

  • 1 Udvalget – formål og opgaver Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) for almen praksis i Region Sjælland er nedsat i henhold til § 107 i “Overenskomst for almen praksis”, 2022 (OK 22) som et underudvalg under Samarbejdsudvalget (SU) for almen praksis i Region Sjælland. Overenskomstens §107 beskriver at ”regionerne har ansvar for at udvikle og sikre tilbud til kvalitets_og efteruddannelsesindsatsen. Den regionale indsats sker med afsæt i en regional organisering af kvalitetsarbejdet”. I Region Sjælland er kvalitetsarbejdet organiseret med et kvalitets- og efteruddannelsesudvalg hvor den daglige drift er forankret i KAP-S. Opgaverne for de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg er beskrevet i OK 22 § 108. § 108 OPGAVER FOR DE REGIONALE KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALG Stk. 1. De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg skal fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalgene skal herunder bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af overenskomstens parter. 2 2 – Stk. 2. De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg inddrages i Fonden for Almen Praksis’ arbejde med kvalitet med henblik på, at der kan ske den fornødne koordinering af kvalitetsarbejdet på landsplan. Udvalgene støtter gennem deres arbejde og anvendelse af deres midler implementering af fondens arbejde. Stk. 3. Udvalgene orienterer Fonden for Almen Praksis om regionale kvalitetsudviklings- og efteruddannelsesinitiativer. Endvidere bidrager udvalgene til formidling af kvalitetsinitiativer og –projekter igangsat af Fonden eller af udvalgene selv. Stk. 4. De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg har følgende opgaver i relation til kvalitetsarbejdet i klynger og almen praksis: • • Generelt rådgive og understøtte i forhold til tilbuddene fra den regionale kvalitetsenhed • • Specifikt planlægge når der er behov for, at parterne understøtter og koordinerer klyngernes funktion og udvikling. Bl.a. med afholdelse af regionale netværks- og erfaringsmøder for klynger og klyngekoordinatorer • • Understøtte de praktiske muligheder for samarbejdet mellem klynger, regionale sygehuse, kommuner og den øvrige praksissektor. NOTE til § 108: Parterne er enige om, at det er væsentligt, at de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg understøtter alment praktiserende lægers arbejde med at vurdere, sikre og udvikle kvalitet i lægemiddelanvendelsen, herunder rationel farmakoterapi. Arbejdet kan fremmes ved at kvalitets- og efteruddannelsesudvalget og evt. regionale konsulenter inden for lægemiddelområdet (lægemiddelkonsulenter) understøtter tiltag som f.eks.: • udarbejdelse af statistik om lægemiddelanvendelse • opfølgende konsulentbesøg hos lægerne • løbende efteruddannelse om lægemiddelanvendelse, herunder afholdelse af temamøder om særlige emner. Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget og evt. regionale konsulenter inden for lægemiddelområdet kan medvirke ved udarbejdelse af forslag til en regional rekommandationsliste, eller – i det omfang, der udarbejdes en national rekommandationsliste – medvirke til en lokal tilpasning. Det bør tilstræbes, at en rekommandationsliste indeholder fælles rekommandationer for sygehussektor og primær sektor eller indeholder en stillingtagen til ændringer i ordinationer ved patientens overgang fra sygehussektor til primærsektor. I det omfang udvalgets og lægemiddelkonsulentens arbejde fører til forslag, som ønskes aftalt med de praktiserende læger, kan aftale indgås mellem regionen og PLO-regionalt. Som eksempel kan nævnes aftale om at benytte en regional rekommandationsliste.

 

Møder

KEU holder ca. 4 møder om året. Møder i 2023 er fordelt således:

  • 20. april 2023
  • 13. juni 2023
  • 21. september 2023
  • 5. december 2023

 

Handleplan

KEU har udarbejdet en handleplan, som beskriver, hvilke indsatsområder udvalget har valgt og hvilke aktiviteter, der planlægges iværksat indenfor de enkelte indsatsområder.

Se den seneste handleplan under links.